عبدالقدیر خان، پدر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی


کارزار رژیم ایران برای مردمی نشان دادن برنامه هسته ای


انرژی هسته ای در ایران: نیاز یا چالش غیر ضروری


استفاده از مذاکرات برای خرید وقت و تکمیل پروژه هسته ای


قمار اتمی ایران: نیروگاه بوشهر، چالشها و هزینه هااخبار و گزارشات

نقشه راه دولت روحانی در مذاکرات هسته ای و رابطه با غرب

• دکترین معروف به برد-برد یا سود دوجانبه
• کاهش تنش با آمریکا، بهبود رابطه با اروپا
• دیپلماسی لبخند و ارائه چهره ای مثبت از جمهوری اسلامی
• تلاش برای استفاده از شکاف ها در 5+1 و جلوگیری از تحریم های جدید در اروپا
• دیپلماسی نفت: ترغیب کمپانی های بزرگ نفتی برای لابی در کشورهای متبوع خود بمنظور جلوگیری از تحریم های جدید و حمایت از دکترین همزیستی با رژیم
• استفاده از شکاف های سیاسی در آمریکا بویژه بین کنگره و کاخ سفید
• بازسازی و تقویت لابی رژیم در آمریکا حول مبارزه با لابی اسرائیل و جلوگیری از تحریم های جدید


نگاهی به توافق نامه ژنو و چشم انداز آینده

فوائد توافق نامه ژنو برای رژیم
• دور شدن گزینه حمله نظامی به تأسیسات هسته ای
• جلوگیری از تحریم های جدید علیه ایران
• لغو برخی از تحریم ها
• ترک برداشته شدن ساختمان تحریم های موجود
• تقویت اردوگاه مماشات با رژیم در آمریکا و اروپا
• فعال شدن لابی های تجاری در آمریکا و اروپا بنفع رژیم ایران
• رژیم ایران برای سرکوب مردم و نقض حقوق بشر گستاخ تر میشود
• اثر توافق نامه ژنو بر فضای سیاسی ایران
• بازتر شدن دست رژیم در دخالت های منطقه ای
• قبول دو فاکتوی غنی سازی اورانیوم و پذیرش ایران هسته ای

آثار منفی توافق ژنو برای رژیم
• توان Break out هسته ای رژیم ایران کاهش مییابد و مدت آن طولانی تر میشود
• عقب نشینی از سیاست بدون دنده و ترمز هسته ای و اتخاد نرمش قهرمانانه. شکست ولی فقیه و تضعیف کل نظام
• ادامه بخش عمده تحریم ها و بدتر شدن اوضاع سیاسی و اجتماعی در کشور
• رشد نارضایتی های مردمی و ناتوانی روز افزون رژیم در مهار خشم مردم
• رشد تضادهای داخلی حاکمیت