var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-38337040-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
انتشار نظرسنجی های دروغ و رژیم پسند را متوقف کنید

فوروم ایرانیان، 6 نوامبر 2013

در آستانه مذاکرات هسته ای یک بار دیگر یک نظرسنجی جدید در آمریکا منتشر شده که گویا اکثریت مردم ایران طرفدار برنامه هسته ای بوده و حتی به قیمت تحریم و فشار اقتصادی، خواهان ادامه این برنامه هستند و گناه مشکلات خود را نیز به گردن آمریکا میاندازند. در گزارش ویدئوئی زیر، با نحوه ساختن این نظرسنجی ها توسط محافل طرفدار مماشات و شرکت مستقیم عوامل رژیم در این نظرسنجی ها آشنا می شویم

-----------------------------------------------------------

یک بار دیگر، سر بزنگاه و در آستانه مذاکرات هسته ای، نظرسنجی جدیدی در آمریکا منتشر شده که رسانه های طرفدار مماشات با آب و تاب به نشر و تبلیغ آن برخاسته اند. طبق این نظرسنجی که موسسه گالوپ انجام داده و رادیو فردا نیز ترجمه فارسی آنرا منتشر کرده است، اکثریت قاطع مردم ایران خواهان ادامه برنامه هسته ای حتی به قیمت ادامه تحریم ها هستند. 46 درصد از کسانی که از طریق تلفن مورد سوال قرار گرفته اند گناه تحریم و مشکلات خود را به گردن آمریکا انداخته و تنها 13 درصد تقصیر را متوجه حکومت ایران میدانند.

از سال 2007 تاکنون، دهها نظرسنجی در آمریکا منتشر شده که تقریبا همه آنها بطور هماهنگ به نتایج مشابهی رسیده اند که گویا مردم ایران به هر قیمت خواهان ادامه برنامه هسته ای و غنی سازی اورانیوم در کشورند و حتی جنگ و تحریم را به توقف این برنامه ترجیح میدهند.

بخشی از این نظرسنجی ها به این دلیل که از طریق تلفن آنهم از خارج از کشور انجام میشود به هیچ عنوان پایه و اساس علمی نداشته و از اینرو فاقد اعتبار است زیرا اکثر شهروندان ایرانی عقاید سیاسی خود بویژه در مورد برنامه هسته ای و گناه حکومت در ویرانی کشور را به مخاطب ناشناس تلفنی ابراز نمی نمایند.

اما بخش بزرگی از این نظرسنجی ها، توسط محافل طرفدار مماشات و عوامل ایرانی آنها انجام میشود که بعضا مآموران و کارمندان رژیم ایران نیز هستند. به گزارش ویدئویی زیر نگاه کنید که چگونه، مسئول ایرانی موسسه معروفی در واشنگتن که بیش از همه در مورد کشورمان نظرسنجی انجام میدهد، فردی است که هم بنفع رژیم نظرسنجی جعل میکند و هم در ایران برای برادران بسیجی سخنرانی میکند.